Algemene voorwaarden factuur

Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is automatisch een schadebeding
verschuldigd van 1% per maand, met een minimum van €50,- .

Zolang geleverde goederen en diensten niet volledig worden betaald, blijven zij eigendom van Ondernemingscoach Bvba. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt zijn wij gerechtigd om verdere
leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door de leverancier.

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, door de klant als aanvaard beschouwd.

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij het abonnement op tijd schriftelijk wordt opgezegd tenminste één (1) maand voor de afloop van de termijn.

Hoofdkantoor

Herpoel 17
1840 Londerzeel

Contact Info

info@uwondernemings
coach.be
0478 59 50 45